Αρχική » Νομικό πλαίσιο » ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010

ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) στοχεύει στην θέσπιση μέτρων για την διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που ανταποκρίνονται στους στόχους και τις γενικές αρχές του νόμου 2939/2001 και την Οδηγία 2006/66 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτυγχάνεται πιό αποτελεσματικά για την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και η παραιτέρω αξιοποίησή τους.

Στην ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 καταγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και μέτρων που στοχεύουν:

  • Στην πρόληψη και περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων.
  • Μείωση της επικινδυνότητας των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ως προς την περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα.
  • Μείωση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στα οικιακά απόβλητα
  • Προώθηση της αξιοποίησης - ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τελικού χρήστη.
  • Οδηγίες για την χωριστή συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών.
  • Επίτευξη των στόχων συλλογής του 25% κατά βάρος των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διακινήθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία τριετία μέχρι την 26/9/2012 και του 45% κατά βάρος των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διακινήθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία τριετία μέχρι την 26/9/2016.

Τέλος στην ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 αναγράφονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών, εισαγωγέων και ανακυκλωτών Η.Σ. καθώς και των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια 151 27, Τηλ: 210 8030244, 210 8030355 - Φαξ: 210 8030604