Faq / Συχνές ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ        

1) Τί είναι η ΑΦΗΣ;

Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A) και την ΚΥΑ  41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11.10.2010).

Η ΑΦΗΣ λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση φορητών μπαταριών προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Η εταιρεία είναι ο εγκεκριμένος φορέας που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ' αριθμόν 106155/7.7.2004 απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών στην χώρα μας. Η ανανέωση άδειας της ΑΦΗΣ Α.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 70/20.1.2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΕΔΣΑΠ (19 συνεδρίαση, θέμα 5 της 12/7/2011), ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ.

 

2) Τί είναι η εναλλακτική διαχείριση μπαταριών;

Εναλλακτική διαχείριση μπαταριών αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας των μπαταριών.

 

3) Τί είναι η ανακύκλωση μπαταριών;

Ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Τελικός σκοπός της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων.

 

4) Ποια είναι η διαδικασία για την ανακύκλωση των  μπαταριών;

 Από τη στιγμή που ο καταναλωτής θα ρίξει την χρησιμοποιημένη μπαταρία στους κάδους της ΑΦΗΣ, οι συνεργαζόμενοι αδειοδοτημένοι συλλέκτες της ΑΦΗΣ θα παραλάβουν τις μπαταρίες και θα τις στείλουν σε ειδικούς χώρους για αποθήκευση. Από εκεί θα σταλούν σε εργοστάσια ανακύκλωσης στο εξωτερικό προκειμένου να διαχωριστούν τα συστατικά τους και να επανέλθουν στο ρεύμα της αγοράς είτε ως νέα προϊόντα είτε ξανά σαν μπαταρίες.

 

5) Γιατί να κάνω ανακύκλωση; Ποιό είναι το δικό μου προσωπικό όφελος;

Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για όλους, Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης, η ανακύκλωση μπαταριών γίνεται για:

    - Την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών

    - Την μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων)

    - Την εξοικονόμηση πρώτων υλών

    - Την εξοικονόμηση ενέργειας

    - Την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

    - Την συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού.

 

6) Πώς μπορώ εγώ να συνεισφέρω στην προστασία του περιβάλλοντος από τις βλαβερές ουσίες των μπαταριών;

Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών ΑΦΗΣ, από όπου οι μπαταρίες συλλέγονται για να ανακυκλωθούν. Έτσι προστατεύετε το νερό και το έδαφος από επικίνδυνες για την δημόσια υγεία ουσίες.

 

7) Ποιές μπαταρίες μπορώ να πετώ στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;

Όλα τα είδη φορητών μπαταριών (δηλαδή βάρους περίπου μέχρι 1500 γραμμάρια), είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μίας χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες). Για μεγαλύτερες μπαταρίες, αυτοκινήτων, βιομηχανικές  ή ηλεκτρικούς συσσωρευτές θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα (ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε., τηλ. επικοινωνίας 210 3421951).

 

8) Πού μπορώ να βρω κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 59.000 κάδοι συλλογής μπαταριών πανελλαδικά σε δήμους, εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις, σούπερ μάρκετ, σχολεία, δημόσιους φορείς, ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, τράπεζες, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες κ.α. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τον πλησιέστερο κάδο της περιοχής σας.

 

9) Έχω επιχείρηση στην οποία διακινούνται μπαταρίες, και θα μπορούσα να τις συλλέγω. Πώς μπορώ να τοποθετήσω στην επιχείρησή μου κάδο ανακύκλωσης μπαταριών;

Η ΑΦΗΣ είναι μία ιδιωτική εταιρία, που όμως δραστηριοποιείται σαν μη κερδοσκοπικός φορέας. Εάν πιστεύετε πως μπορείτε να μας βοηθήσετε στην συλλογή χρησιμοποιημένων μπαταριών, επικοινωνήστε μαζί μας. Εμείς θα φροντίσουμε να σας παρέχουμε κάδους συλλογής δωρεάν και να αναλάβουμε την συλλογή και ανακύκλωση των μπαταριών χωρίς καμία δική σας οικονομική επιβάρυνση.

 

10) Πού ανακυκλώνονται οι μπαταρίες που έχουν συλλεχθεί;

Προς το παρόν δεν υπάρχει εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν λίγα εργοστάσια ανακύκλωσης που δέχονται μπαταρίες και όπως και τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και η Ελλάδα στέλνει σε αυτά τις μπαταρίες για να ανακυκλωθούν.

 

11) Ποιός καλύπτει τα έξοδα της συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών στην Ελλάδα;

Τα έξοδα για την συλλογή και αποστολή των μπαταριών στο εξωτερικό για ανακύκλωση καλύπτονται από τους εισαγωγείς μπαταριών σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦEK 1625Β/11.10.2010). Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (ΑΦΗΣ Α.Ε.) που έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους εισαγωγείς, λειτουργεί με τις εισφορές εναλλακτικής διαχείρισης και συντονίζει τις διαδικασίες που απαιτούνται από την ενημέρωση του καταναλωτή και τη συλλογή των μπαταριών μέχρι και την τελική διάθεσή τους για ανακύκλωση.

 

12) Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για την εναλλακτική διαχείριση των μπαταριών;

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που ψηφίσθηκε πρόσφατα καθορίζονται για όλα τα κράτη μέλη οι παρακάτω στόχοι συλλογής φορητών μπαταριών:

    Θα πρέπει να συλλέγεται το 25% κατά βάρος των φορητών μπαταριών που διακινούνται στη χώρα μέχρι την 26/9/2012

    Θα πρέπει να συλλέγεται το 45% κατά βάρος των φορητών μπαταριών που διακινούνται στη χώρα μέχρι την 26/9/2016 

Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια 151 27, Τηλ: 210 8030244, 210 8030355 - Φαξ: 210 8030604