Ανακοίνωση Έναρξης Συστήματος

                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

                                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ)

Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει ότι, δυνάμει του Ν. 2939/2001(ΦΕΚ 179Α/06.08.2001) και του ΠΔ 115/2004 (ΦEK 80Α/05.03.2004), επιχειρήσεις (υπόχρεοι διαχειριστές) οι οποίες:

(i) κατασκευάζουν φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές ή αυτές των οποίων η επωνυμία αναγράφεται στο τελικό προϊόν,
(ii) εισάγουν φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές,

οργάνωσαν και συμμετέχουν στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με τον διακριτικό τίτλο Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 106155/7.7.2004 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1056Β/14.07.2004).

Η 1η Αυγούστου 2004 είναι η ημερομηνία εκκίνησης των οικονομικών υποχρεώσεων των υπόχρεων διαχειριστών προς το Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας συμμετοχής τους στο Σύστημα.

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και του ΠΔ 115/2004 (δεν έχει οργανώσει ή δεν συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης) υπόκειται βάσει των άρθρων 20 και 14 αντίστοιχα σε ποινικές αστικές και διοικητικές κυρώσεις και η διανομή των προϊόντων του δεν είναι σύννομη.

Λεωφ. Δημοκρατίας 73, Μελίσσια 151 27, Τηλ: 210 8030244, 210 8030355 - Φαξ: 210 8030604